Sabtu, 25 Mei 2013


REFLEKSI MIKROPENGAJARAN

Pendahuluan                                                          
Di dalam bilik darjah guru menggunakan berbagai teknik dan kaedah untuk membolehkan  proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar.    Aktiviti pembelajaran seperti  set  induksi, penerangan, penyoalan, tunjukcara,  variasi rangsangan, peneguhan,  penggunaan gerak-geri , gerak-isyarat, sikap dan perlakuan bukan lisan seperti senyum , anggukan kepala dan gerakan tangan dan sebagainya akan menentukan keberkesan pengajaran dan pembelajaran.Bahan bantuan mengajar juga tidak kurang pentingnya. Guru yang berkesan akan memilih kemahiran-kemahiran yang sesuai dengan umur dan kebolehan murid serta objektif pelajaran, juga perlu memikirkan organisasi dan disiplin bilik darjah. Pengajaran mikro membolehkan guru  melatih diri dengan satu kemahiran pada satu masa,  apabila sesatu kemahiran itu telah dikuasai, barulah dapat digabungjalinkan kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam pengajaran.  Pengajaran mikro juga dapat meningkatkan latihan dan kesedaran terhadap teknik pengajaran.
Ringkasan mikropengajaran
            Saya telah menjalankan penajaran mikro terhadap murid-murid Tingkatan dua Bestari 3 bagi mata pelajaran Matematik dengan tajuk Nisbah dan kadar dan tajuk kecilnya Nisbah Dua Kuantiti. dalam masa sepuluh minit. Saya menggunakan bahan bantu belajar berbentuk gambar, kad gambar dan kad perkataan. Saya memperkenalkan murid-murid kepada Nisbah dua kuantiti dengan menggunakan contoh daripada pyramid makanan iait. Semasa meu kuantiti pengambilan amkanan seimbang dalam satu hari.memperkenalkan Nisbah dua Kuantiti. saya meminta murid Menyebutkan nilai-nilai nisbah, ini bertujuan supaya murid dapat mengingati apakah nisbah dua kuantiti. Seterusnya beberapa orang murid dipanggil ataupun secara sukarela menuliskan nilai-nilai nisbah tertentu.
. Peneguhan telah diberikan kepada murid tersebut dengan perkataan “bagus” dan “baik”.  sebagai galakan kerana telah berjaya menyelesaikan tugasan yang diberikan dengan baik. Ini bertujuan supaya murid yang terlibat merasa dihargai oleh guru dan rakan-rakan. Manakala murid-murid lain dapat memupuk nilai murni iaitu menghargai hasil kerja rakan mereka. Semua murid begitu seronok menjalankan aktiviti semasa proses pengajaran dan pembelajaran.
Objektif pengajaran saya telah tercapai untuk memperkenalkan Nisbah Dua Kuantiti kepada murid-murid Tingkatan Dua Bestari 

KEKUATAN PENGAJARAN
1.    Suara  guru kuat dan jelas dan nyaring semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.
Guru mempunyai suara yang kuat dan jelas. Dengan menggunakan suara yang kuat dan jelas semasa penyampaian pengajaran murid dapat mendengar setiap arahan dan penyampaian guru .  Sekiranya suara guru tidak kuat, murid tidak dapat mendengar arahan guru dengan jelas dan akan hilang tumpuan terhadap pengajaran guru  pada hari tersebut dan akan menerima gangguan sama ada daripada rakan-rakan di dalam kelas mahupun di luar kelas.  Guru juga tidak perlu mengulang  arahan yang diberikan berulang kali kerana murid telahpun mendengarnya..
2.    Teknik penyoalan digunakan semasa mengajar.
Kemahiran penyoalan ialah kemahiran yang sangat kompleks berbanding dengan kemahiran yang lain. Saya menggunakan teknik penyoalan semasa mengajar dengan sepenuhnya dan soalan-soalan yang ditanya adalah dari jenis soalan  aras rendah yang tidak memerlukan poemikiran yang kritis dan membina aras kognatif  aras tinggi.   Penggunaan kemahiran penyoalan dapat meningkat tahap pencapaian murid  dan dapat mewujudkan suasana pembelajaran sosial yang berkesan.  Saya memberikan soalan bentuk pendek, padat dan menggunakan perkataan yang mudah difahami oleh murid. Saya mengemukan soalan kepada semua murid dalam kelas, selepas berhenti sejenak, tujukan soalan itu kepada  murid tertentu dengan memanggil nama murid  yang hendak disoal.
3.  Peluang menunjukkan kebolehan
     Beberapa orang murid juga diminta ke hadapan untuk memberikan jawapan di papan putih.Ini bertujuan membentuk keyakinan diri mereka supaya berani tampil ke hadapan.Selain daripada itu dapat mengetahui samada jawapan betul atau salah ,dapat menguji kefahaman murid pada masa itu juga. Serta dapat memberi tunjuk ajar kepada rakan lain di dalam kelas.
3.    Peneguhan dan pujian kepada murid
Melibatkan satu teknik mengajar yang boleh mengubah perlakuan murid dalam beberapa cara yang positif seperti guru memberi peneguhan dengan senyuman, angguk kepala, memuji murid kerana memberi jawapan yang baik, menggalakkan murid yang lambat belajar supaya terus tekun belajar, atau menulis ‘syabas’ dalam buku murid kerana kerja yang telah disempurnakan.     Peneguhan seperti ini akan membawa kepada perulangan  perlakuan yang  baik dan seterusnya akan membina sikap yang positif . Peneguhan ini boleh diberikan kepada individu, kumpulan atau seluruh kelas. Kajian telah menunjukkan bahawa peneguhan positif seperti pujian untuk jawapan yang belum selesai adalah lebih berkesan daripada peneguhan negatif seperti  ‘itu salah’
a)     Peneguhan lisan.
Guru boleh menggalakkan murid belajar dengan menggunakan perkataan seperti   ‘baik’, ‘ia’, ‘betul’, ‘itu jawapan yang tepat’,  ‘bijak’,  ‘pandai’, ‘ bagus’, ‘kerja kamu sempurna’, ‘itu adalah cadangan yang baik’,  dan lain-lain peneguahn yang positif. Saya telah menggunakan peneguhan dalam pengajaran saya seperti memberikan kata pujian kepada murid yang dapat menjawab soalan dengan perkataan “bagus” dan meminta semua murid memberikan tepukan kepada murid yang dapat menjawab soalan yang diberikan dengan tepat.
b)    Peneguhan gerakgeri
Guru boleh memberi peneguhan dengan menunjukkan perasaan pada mukanya seperti senyuman, ketawa yang menyukakan, atau menggunakan gerakgeri tubuh badan sebagai isyarat persetujuan, seperti menganggukkkan kepala, mengangkat tangan, angkat bahu, menepuk tangan dan sebagainya. Saya menggunakan peneguhan gerakgeri ini dalam melaksanakan pengajaran saya dimana saya meemberikan senyuman dan menganggukkan kepala kepada murid yang dapat menjawab . 

KELEMAHAN PENGAJARAN
1.    Tidak menunjukkan objek konkrit kepada murid sebelum memperkenalkan nisbah dua kuantiti.
2.    Piramid makanan yang ditunjukkan kepada murid kurang menarik kerana agak kecil.
3.    Tidak memberi memberi hadiah kepada murid yang  berjaya menjawab soalan daripada guru.  


PENAMBAHBAIKAN PENGAJARAN
1.    Bahan bantu belajar (BBB)  yang konkrit .
 2.    Bahan bantu belajar (BBB) yang menarik.
Saya akan menggunakan  carta piramid makanan yang lebih besar supaya dapat dilihat dengan lebih jelas oleh semua murid 2B3.warna yang lebih tterang juga patut digunakan untuk menarik perhatian murid .
Selain daripada itu penggunaan ICT juga dirasakan dapat membantu murid memahami nisbah dua kuantiti dengan lebih jelas.
3.    Memberi ganjaran kepada murid.
Saya akan memberikan ganjaran kepada semua murid yang dapat menjawab soalan yang diberikan. Ganjaran tersebut berbentuk hadiah seperti gula-gula  sebagai penghargaan kepada murid yang berjaya menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Murid akan rasa lebih dihargai oleh guru dan akan menambah minat murid untuk menyertai setiap aktiviti yang dilakukan di dalam kelas. Pembarian ganjaran akan membuatkan murid merasa lebih seronok dan  bersemangat untuk menyertai setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Penutup
Setelah menyenaraikan kelemahan dan kekuatan pengajaran , saya dapati perancangan yang sempurna dan masa yang sesuai akan dapat menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan, bersemangat dan menyeronokkan. Saya akan mengambil langkah penambahbaikan yang sewajarnya bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik seterusnya mencapai objektif pengajaran yang ditetapkan.


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MAKRO
Mata Pelajaran: Matematik
Hari                : Selasa
Tarikh            : 21 mei 2013
Masa              :  7.40 – 8.20 pagi
Tingkatan      : 2B3
Bil Pelajar     : 36 orang
Topik: Bab 5 Nisbah Dan Kadar
                     5.1 Nisbah Dua Kuantiti
                     5.1d Nisbah yang Berkaitan

Objektif Pembelajaran: Memahami konsep Nisbah Dua Kuantiti dan Nisbah-nisbah yang Berkaitan.
Hasil Pembelajaran: Pada akhir pembelajaran , pelajar akan dapat
                                     i- Menyatakan Nisbah Yang Berkaitan dengan Nisbah Yang Diberi.
Kaedah Pembelajaran:  Pembelajaran kooperatif, pengunaan visual.
Strategi Pembelajaran: Inkuiri (Penemuan) berpusatkan murid.
Pengetahuan Sedia ada: Pelajar telahpun belajar memahami kosep nisbah dua kuantiti.
Bahan Bantu Mengajar: pen marker, papan putih, slide power point, air oren, air mineral, kertas A4 warna pink dan kertas A4 warna biru.
KBKK: Mengenalpasti, membua perbandingan , menjana idea, membuat analisis, mensintesis serta membuat keputusan.
Nilai Murni: Bersungguh-sungguh, berdikari, menghargai masa, berani, yakin,memberi tumpuan,  
                      Bekerjasama, tolong-menolong.Langkah

Isi Pelajaran

                                         Akti
viti
Strategi/Kaedah
/Bahan Bantu Mengajar/KBKK/
Nilai Murni

Peranan guru

Peranan murid
Langkah 1( Set Induksi
(   5  minit)
Menunjukka beberpa botol air yang diisi air mineral dan air oren
Guru menunjukkan kepada pelajar botol yang berisi oren dan juga botil yang berisi air mineral.

 Guru menyoal pelajar
Berapa kah bilangan botol air mineral dan
Berapakah bilangan botol air oren.

Guru meminta pelajar menuliskan nisbah air oren kepada air mineral.serta mengingatkan pelajaran yang lalu iaitu nisbah dua kuantiti.

Guru menerangkan apakah yang akan dipelajari pada hari ini iaitu Nisbah-nisbah yang berkaitan.
Murid melihat botol tersebut dan  memberi respon dengan menyatakan bilangan air oren ialah 2 dan bilangan air mineral ialah 3.

Murid mencatatkan di papan putih iaitu nisbah
2:3.


Pelajar memberi tumpuan dan mendengar penerangan guru.


 Kaedah :
Menjana idea
BBM:
Papan putih
Air oren dalam botol dan air mineral
Kertas A4 berwarna biru dan pink

KBKK
Menjaa idea dan membuat analisis,
Nilai murni:
Memberi tumpuan, tolong-meolong, berdikari
Langkah 2 Perkembangan
Pelajaran(
 10 Minit)
5. Nisbah dan Kadar
5.1 Nisbah dua kuantiti
5.1d Nisbah yang berkaitan
Guru menulis bebrapa soalan di papan putih antaranya

a) Bilangan botol berisi air oren =
b) Bilangan botol berisi air mineral=
c) Jumlah botol=
d)Beza diantara bilangan botol air mineral dan air oren=

Guru memberi ganjaran dengan tersenyum, memeberi ucapan bagus serta memberikan hadiah sumi setiap seorang murid yang dapat menjawab dengan betul.

Setelah semua soalan di jawab guru bertanya adakah sesiapa yang masih kurang faham.


Guru meminta beberapa orang murid tampil ke hadapan melekatkan kertas A4 berwarna pink dan biru.

Guru meminta murid menjawab nisbah-nisbah yang berkaitan.

Guru menayangkan power point tentang nisbah yang berkaitan

Guru menerangkan
Murid memberi perhatian dan beberapa orang murid tampil ke hadapan secara bergilir mencatatkan jawapan di papan putih.


Murid

Beberapa orang murid
menampalkannya di papan putih.
Murid menjawab .
Kemudian menyalin sebagai nota dan rujukan.

Murid memerhatikan da nada yang bertanya soalan.

Murid mencatat ke dalam buku.BBM: papan putih. White board marker,power point.

KBKK
Mengenalpasti, membuat perbandingan,

Nilai murni:
Yakin memberi tumpuan, berdikari
Tolong menolong, ambil berat
Langkah 3
Penilaian
(  10                 minit)
Mengaplikasikan
Pengetahuan tentang konsep
Guru memberi lembaran soalan latihan kepada pelajar (rujuk lampiran)


Guru memberi masa
……..minit untuk menjawab soalan


Guru melihat jawapan murid secara rawak dan didapati kesemuanya betul
Pelajar menjawab soalan latihan yang diberikan.


Tiada masalah
KBKK: membuat analisis dan mensintesis

Nilai murni:
Bersungguh-sungguh
Langkah 4
Penutup
( 5 minit)
Ringkasan Pengajaran
Guru meminta pelajar membuat refleksi tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini. Guru memilih pelajar secara rawak untuk memberi pandangan dan refleksi.

Guru memberi penegasan terhadap apa yang telah dipelajari hari ini.

Guru memberi kerja rumah kepada pelajar, latihan 10.1 soalan 1 dan 2.
(Rujuk buku teks Matematik Tingkatan dua muka surat


Pelajar memberi pendapat masing-masing tentang apa yang telah dipelajari.Pelajar memberi perhatian terhadap penerangan guru.

Pelajar membuat kerja rumah yang diberi oleh guru di rumah

KBKK:
Membuat analisis dan mensintesis

Nilai murni:
Bersungguh-sungguhLampiran 1
BAB 5 : NISBAH, KADAR DAN KADARAN
. 5.1 Nisbah Dua Kuantiti
. 5.1d Nisbah Yang Berkaitan
Tulis nisbah  s : r , s : r + s dan r : r – s bagi setiap yang berikut dalam sebutan teendah

r : s


S : r
S : r : s
r   :  r – s
1.        8 : 5

2.      12 : 2

3.     15 : 4

4.      9 : 6


Di beri  p : q = 3 : 5 , cari nisbah yang berikut dalam sebutan terendah

5.   p : p + q
6.  q : q - p
7.   p : q - p
8.    q + p : q – p  
REFLEKSI MAKROPENGAJARAN
Hari ini saya mengajar  matematik tingkatan dua iaitu topik Nisbah dan Kadar serta sub Topiknya ialah Nisbah-nisbah yang Berkaitan.Murid-murid telahpun mempelajari Nisbah Dua Kuantiti serta menguasainya.Sebagai kesinambungan daripada Nisbah Dua kuantiti iaitu Nisbah-bah Nisbah yang Berkaitan.
KEKUATAN
Saya  telah menggunakan bahan maujud iaitu air oren dan air mineral sebagai menunjukkan nisbah dua kuantiti dan seterusnya nisbah-nisbah yang berkaitan. Juga menggunakan isyarat tangan serta mimic muka untuk menerangkan konsep NIsbah-nisbah yang  Berkaitan. Gaya pengolahan saya juga juga begitu ringkas dan padat, suara guru juga begitu jelas.
Selain daripada menggunakan air oren dan air mineral , guru juga menggunakan kertas A4 yang berlainan wana sebagai menunjukkan Nisbah yang berkaitan.
Untuk penerangan yang lebih jelas dan sebagai ulangan guru juga menggunakan kaedah power point untuk menunjukkan nisbah-nisbah yang berkaitan.
Murid juga diberi peluang secara tampil kehadapan untuk memberi  jawapan, murid juga diberi ganjaran dengan perkataan pujian, bagus , baik dan sebagainya. Ganjaran berupa makanan juga diberikan kepada murid yang tampil  memberikan jawapan.
Sebagai peneguhan murid juga diberi lembaran kerja . Daripada latihan yang diberikan didapati kesemua murid Berjaya menjawab dengan betul.Objektif pembelajaran dapat dicapai dengan berkesan.
1. Adakah objektif pembelajaran dapat dicapai ? Bagaimana saya tahu ?
    Objektif pembelajaran hari ini tercapai , saya mengetahuinya daripada maklumbalas secara lisan dan 
    Juga daripada pemerhatian secara rawak guru semasa dan selepas latihan dilakukan.
2. Adakah murid saya melibatkan diri secara produktif/aktif ? Bagaimana saya tahu ?
    Keseluruhan murid saya mengambil bahagian , tetapi sebahagian sahaja mengambil bahagian dengan
    Aktif.
2. Adakah saya mengubah rancangan pengajaran saya semasa pengajaran  saya ? Mengapa ?
   Saya tidak megubah kaedah semasa poses pengajaran serta pembelajaran saya semasa dilaksanakan.
   Ini adalah kerana saya telah merancangkan pengajaran dan pembelajaran saya terlebih dahulu.
4. Apakah bantuan tambahan dan sokongan dan/atau sumber-sumber lain yang dapat pertingkatkan pelajaran ini lagi ?
    Pengajaran dan pembelajaran hari ini dapat dijalankan dengan lancar,serta bahan bantu mengjar dapat melancarkan kefahaman murid tentang Nisbah-nisbah yang berkaitan.
    Akhirnya saya berasa gembira kerana apa yang diusahakan berjalan dengan lancar serta memberikan kefahaman konsep tentang pembelajaran topik ini.

KELEMAHAN
Kelemahan dalam pengambilan video juga menyebabkan sebahagian daripada sesi pengajaran serta pembelajaran tidak dapat ditunjukkan di sini.Penggunaan ketinggian muridsebagai nisbah juga terhilang dalam video ini. Pergerakan guru juga perlu diperbaiki dalam beberapa bahagian.Kekangan masa yang disebabkan guru tidak dapat berada di sekolah menyebabkan pengambilan video ini tertangguh beberapa kali .
CARA MENGATASI
Pengambilan video patut dilakukan oleh mereka yang lebih berpengalaman.Pergerakan guru juga perlu diperbaiki. Power point animasi bergerak patut dipertingkatkan lagi supaya lebih menarik pehatian seterusnya minat murid.
PENUTUP
Secara keseluruhannya sesi pengajaran dan pembelajaran hari ini dapat mencapai objektif yang ditetapkan

Khamis, 25 April 2013

MukadimahASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA

Dunia pendidikan dan kehidupanku……                                     

Blog ini baru sahaja dibuka.

Kepada semua teman-teman tersayang
mari kita bersama-sama memberi respon
Di samping dapat melengkapkan kerja kursus dengan jayanya
Kita juga dapat bertukar ilmu pengetahuan…

blog ini  menceritakan kehidupan dan pengalaman saya bersama orang kesayangan di sekeliling ...di mana kami menjalani kehidupan yang gembira dan bermakna..

Blog ini juga memaparkan mengenai dunia pendidikan saya dalam matapelajaran Matematik dan Pendidikan  Moral.

Semoga Berbahagia Selalu…
Inilah ucapan seorang teman yang masih saya ingati hingga ke hari ini…


Apa kata kita hayati dulu RUKUN NEGARASeterusnya hayatilah FALSAFAH PENDIDIKAN….. 

Asas pembentukan Falsafah Pendidikan kebangsaan


Dalam menuju kepada sebuah negara bangsa, kestabilan politik, ekonomi dan pendidikan amat diperlukan. Maka dengan itu dasar pendidikan yang mantap akan menjadi asas kepada rujukan berfokus untuk mengelakkan daripada konflik seperti masalah perpaduan kaum, ketidakpuasan hati antara kaum dan perpecahan. Keadaan ini akan menyumbang kepada masalah pembangunan, keamanan dan kemajuan sesebuah negara. Dasar pendidikan negara adalah manisfestasi daripada Falsafah Pendidikan yang mula ditulis pada tahun 1988, falsafah-falsafah yang terkandung didalamnya mengandungi matlamat, pelaksanaan pendidikan, ciri-ciri yang hendak dibentuk dalam diri individu dan hal-hal yang terkait dengan bidang pendidikan. Sebelum tahun 1988, falsafah pendidikan bersifat tersirat sahaja iaitu hanya merujuk kepada perkara-perkara asas daripada dasar kerajaan seperti Rukun Negara, Dasar Ekonomi dan ideologi kerajaan ketika itu.


Pembentukan Falsafah Pendidikan Negara bermula daripada pembentukan negara Malaysia yang merdeka dah berdaulat, ia bermula sejak Malaysia menuntuk kemerdekaan daripada penjajah British. Dasar Pecah dan Perintah oleh pihak Inggeris pada sekian lamanya telah menjadi dasar pendidikan ketika itu, usaha-usaha perpaduan sama ada antara suku kaum yang ada atau antara penduduk luar bandar dengan penduduk bandar. Keadaan ini mengundang kepada hala tuju pendidikan rakyat yang kabur pada ketika itu, sekolah-sekolah vernakular yang diperkenalkan lebih kepada pengekalan ideologi dan identiti satu-satu kaum sahaja dan asasnya bersifat tidak kukuh.

Perkembangan sistem pendidikan terus berkembang secara perlahan dan berterusan, tetapi masih lagi wujud isu-isu seperti pengekalan identiti kaum sendiri, tiada tujuan pendidikan untuk kemajuan dan pembangunan negara bangsa serta tiada usaha untuk tujuan perpaduan kaum bagi pembentukan negara Malaysia. Falsafah pendidikan ketika itu tidak secara tersirat, malah hanya bertujuan untuk memenuhi keperluan kepada satu-satu kaum sahaja pada masa itu sahaja. Kesan daripada dasar pecah dan perintah oleh penjajah berjaya mewujudkan keadaan yang tidak stabil dan bersatu padu ini, tujuan penjajah untuk menangguh kemerdekaan Tanah Melayu ketika itu jelas dengan menjadikan alasan perpaduan kaum tidak dicapai ketika itu.

Tuanku Abdul Rahman dan beberapa pemimpin politik tempatan telah sedar untuk mengubah sistem pendidikan penjajah kepada sistem pendidikan kebangsaan selaras usaha untuk membentuk sebuah negara bangsa ketika itu. Pada tahun 1956 satu jawatankuasa yang dikenali sebagai Jawatankuasa Pelajaran 1956 yang diketuai oleh Tun Abdul Razak telah ditubuhkan. Laporan jawatankuasa ini akan dilaksanakan sebagai dasar pendidikan apabila Tanah Melayu telah merdeka kelak. Laporan ini juga dikenali sebagai Penyata Razak 1956 yang seterusnya menjadi asas kepada Ordinan Pelajaran 1957. (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman 2008).

Selepas Merdeka, Penyata Rahman Talib 1960 diwujudkan sebagai kesinambungan penyata Razak 1956. Kementerian Pelajaran ketika itu banyak merujuk kepada Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960 dalam usaha mencipta dasar pendidikan kepada rakyat Malaysia yang baru merdeka. Pokok utama dalam mengkaji kedua-dua penyata ini ialah isu perpaduan kaum, usaha pendidikan juga terjurus kepada pembangunan sebuah negara yang baru merdeka, insfrastruktur dan kemudahan awam. Usaha ini juga mengharapkan agar keperluan sumber manusia sebagai penggerak kemajauan negara bangsa akan dapat dipenuhi melalui pendidikan.


Falsafah pendidikan masih belum lengkap dan digunapakai sebagai dasar pelajaran negara ketika itu. Walaubagaimana pun, pelbagai pindaan ke arah lebih baik dilakukan dari masa ke semasa, Jawatankuasa Kabinet 1974 telah ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan sejak tahun1961. Daripada hasil laporan Jawatankuasa 1974 ini, banyak pindaan dibuat dalam sistem pendidikan negara seperti penekanan kepada keperluan asas iaitu 3M (membaca, menulis dan mengira). Selain itu, ditambahkan juga pendidikan kerohanian dan kurikulum menggunakan acuan Malaysia ketika itu. Pengenalan KBSR 1982 dan KBSM 1988 juga merupakan kesan daripada Laporan Jawatankuasa Kabinet 1974 selain permulaan kepada pembentukan falsafah pendidikan negara. (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman 2008).


Laporan Jawatankuasa Kabinet telah diterbitkan pada tahun 1979 sebagai permulaan falsafah pendidikan negara yang tersurat dan memenuhi keperluan rakyat ketika itu. Ia dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan FPN diperkenalkan secara bertulis pada tahun 1988. (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman 2008) Antara asas pembinaan FPN ialah pertama merangkumi pelbagai perkara termasuklah pembangunan insan, pembangunan negara, keadaan rakyat yang berbilang kaum serta agama kearah pewujudan satu bangsa Malaysia yang maju, berdaya saing serta mempunyai jati diri yang mantap melibatkan intelek, rohani, emosi dan jasmani secara seimbang dengan berlandaskan kepada ketuhanan.


FPN juga diasaskan kepada hasrat dan aspirasi negara dan dinyatakan secara bertulis memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis, yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi umbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Ini seterunya menjadi satu matlamat asas dan penting dalam sistem pendidikan kebangsaan. Penekanan terhadap diri, masyarakat dan negara penting bagi mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Walaupun terdapat pelbagai kaum di Malaysia, ia merupakan satu tanggungjawab diri menyumbang kepada masayarakat yang berbilang bangsa dan khasnya Malaysia tanpa ada prejudis terhadap kaum lain.


Asas FPN juga mengambil kira aspirasi proses pembangunan bangsa dan negara yang agak panjang. Dalam falsafah ini digariskan bahawa harus selari dengan kehendak agama Islam sebagai agama rasmi serta pembangunan negara. Pemahaman terhadap asas ini penting kepada kaum-kaum penganut agama lain untuk mengakui dengan jelasnya terhadap kedudukan agama Islam dalam perlembagaan Malaysia, oleh itu FPN dibentuk berlandaskan syariah dan bukan ideologi sekular dalam pendidikan kita. Falsafah pendidikan Islam dimasukkan dalam FPN iaitu menekankan perkembangan seimbang diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu beriman, berilmu, berakhlak, bertakwa dan beramal soleh untuk membina masyarakat, hormat-menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain. (resolusi dan konsensus sedunia pendidikan Muslim, 1977)
Selain itu, dalam FPN juga menekankan nilai baik seperti yang terdapat dalam falsafah barat, tetapi lebih daripada itu pemilihan nilai-nilai yang baik itu daripada pelbagai sumber dan falsafah. Apabila unsur dan nilai baik ini dimasukkan dalam FPN maka ia seharusnya diterima oleh lapisan masyarakat tanpa ada keraguan dan tiada pihak akan menolaknya. FPN merupakan gabungan terbaik daripada pelbagai sudut, ini memungkinkan sistem pendidikan negara akan terarah dengan lebih jelas dan sistematik serta mudah difahami. Guru sebagai pelaksana FPN harus memahami secara mutlak asas dan nilai-nilai yang terdapat dalam FPN ini, dengan hala tuju yang jelas ini diharapkan semua pihak akan berusaha merealisasikan FPN supaya pembangunan negara akan lebih berkembang lancar seiring dengan moral rakyat dan masyarakatnya  yang baik dan mulia.FPN yang telah mengalami beberapa penambahbaikkan dalam usaha memantapkanya harus dilaksanakan dengan strategi yang bersepadu. Jika melihat kepada tujuan pendidikan yang mahukan masyarakat yang makmur dan sejahtera antara manusia sesama manusia, hubungan manusia dengan tuhan dan manusia dengan alam. Oleh itu, strategi-strategi pelaksanaan FPN amat penting untuk merealisasikan tujuan ini. Perkara yang paling penting ialah daripada pendidikan ini akan menghasilkan rakyat yang berilmu, berakhlak, bertanggungjawab dan berhak menikmati kebahagian hidup serta sedia berbakti kepada keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara.


Berasaskan FPN, ia mempunyai usaha-usaha untuk menyediakan bekalan sumber manusia dan ada menyentuh berkaitan soal pembangunan sosial manusia dalam menerapkan unsur integrasi dalam FPN ini. Ia merangkumi penyediaan kepada rakyat Malaysia peluang untuk menuntut ilmu dan kemahiran, dengan ilmu dan kemahiran ini dapatlah mereka melakukan kerja serta dapat membezakan antara perkara baik dan perkara yang kurang elok untuk dipilih dalam kehidupan mereka nanti. Keduanya ialah memperluaskan pengetahuan, kefahaman dan kesedaran tentang tanggungjawab rakyat Malaysia yang demokratik. Ketiga memberikan peluang pendidikan kepada semua lapisan masyarakat tidak kira agama, kaum, umur, keturunan dan keadaan fizikal. Keempat ialah untuk membolehkan seseorang itu menghayati Rukun Negara untuk menjadikan seseorang rakyat Malaysia yang taat, progresif, petrotik, toleransi dan bermoral. (Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman 2008).


"FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN"


"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

Falsafah pendidikan yang menjadi panduan bagi semua aktiviti pendidikan di Malaysia dekenali sebagai FPK. Dengan adanya FPK, maka sistem pendidikan negara sebenarnya menganjakkan diri ke kedudukan terkehadapan dengan mengungkapkan secara jelas prinsip dan nilai asas yang mendasari dan membentuk sistem pendidikan Malaysia daripada peringkat yang paling rendah hingga kepada peringkat tertinggi iaitu universiti. FPK menjelaskan tujuan dan matlamat pendidikan untuk individu dan negara. Kedua-dua tujuan selaras, iaitu untuk melahirkan insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga akan menjadi seorang warganegara yang baik. Pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu yang secara langsung merupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara.

Salah satu yang terkandung dalam FPK adalah falsafah tentang manusia yang berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan agama. Matlamat pendidikan adalah untuk membangunkan semua aspek diri manusia secara harmonis dan seimbang supaya kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. Berilmu dan berpendidikan harus menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia yang sekali gus menjadi cirri-ciri asasi seorang ahli keluarga, masyarakat dan warganegara yang baik dan terdidik.

Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu, nilai ilmu dan peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. Nilai ilmu terletak pada kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan menerangkan kepada manusia akan sesuatu, tetapi lebih penting lagi ilmu mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Fungsi ilmu yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan sesuatu yang amat tinggi nilainya. Pendidkan ialah satu proses dan aktiviti sepanjang hayat dan manusia sentiasa berada dalam keadaan memerlukan perluasan, pendalaman dan pengesahan kepada ilmu yang ada. Pengalaman bukan sahaja boleh memperkaya dan mengukuhkan ilmu tetapi juga mencabar dan mengubah ilmu yang sedia ada pada manusia.

FPK juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara.

Berdasarkan FPK, jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat memperoleh segulung ijazah atau diploma, tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak mulia, dan berbakti.
Sumber : 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Tinggi di Malaysia (1957-2007) -Penerbit USM, 2007
Inilah yang berada di hati murid kesayangan…  
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)PENTAKSIRAN TERKINI

Tuesday, November 27, 2012

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) adalah satu sistem pentaksiran yang diperkenalkan dalam transformasi pendidikan. SPPK merupakan transformasi daripada sistem yang menumpukan kepada ujian pencapaian dan peperiksaan(berorientasi peperiksaan) kepada sistem yang lebih holistik. Tujuannya ialah untuk menyediakan satu set indikator untuk menilai potensi murid dan kesediaan untuk belajar, selain menguji penguasaan dan pencapaian. 
Pentaksiran adalah komponen penting dalam pendidikan kerana ia memberi maklumat mengenai perkembangan murid kepada guru, ibubapa dan murid itu sendiri. Hasil pentaksiran boleh membantu guru menilai kaedah pengajaran dan aktiviti yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Kementerian prihatin terhadap dakwaan bahawa sistem pendidikan Negara terlalu berpaksikan peperiksaan. Justeru,  Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Disember 2010 telah bersetuju supaya Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan sebagai sebahagian daripada Program Transformasi Pendidikan.
PBS merupakan satu usaha untuk membangunkan modal insan secara holistik melalui penekanan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, modal intelektual, pembudayaan sikap progresif dan pengamalan nilai, etika serta moral yang tinggi seperti tercatat di dalam Pelan Induk Pembangunan  Pendidikan (PIPP), Pelan Integriti Nasional (PIN) dan seperti yang dihasratkan dalam Misi Nasional.
PBS mula dilaksanakan di Sekolah Rendah pada tahun 2011 dan diperkenalkan di peringkat Sekolah Menengah pada tahun 2012. Justeru pada tahun 2016 murid-murid sekolah rendah akan menduduki UPSR yang telah ditambahbaik. Pada tahun 2014 pula PMR akan dilaksanakan sepenuhnya dalam bentuk PBS

PBS1
APAKAH PBS?


PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik yang mampu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).
PBS dioptimumkan untuk mentaksir bidang akademik dan bukan akademik. PBS memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif (pentaksiran yang dijalankan semasa proses pembelajaran berlangsung) dan sumatif (pentaksiran yang dijalankan di akhir satu unit pembelaran) yang berasaskan sekolah .
Komponen PBS dalam sistem pentaksiran kebangsaan merangkumi:
v Pentaksiran Sekolah
v Pentaksiran Pusat
v Pentaksiran Aktiviti JasmaniSukan dan Kokurikulum
v Pentaksiran Psikometrik
Pentaksiran Sekolah (PS) dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru sekolah di sekolah. Contoh instrumen pentaksiran yang boleh digunakan ialah lembaran kerja,pemerhatian, kuiz, senarai semak, laporan tugasan, tugasan rumah dan ujian.
Pentaksiran Pusat (PP) pula ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan dan skema pemarkahan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran.
Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) dilaksanakan di peringkat sekolah dan ditadbir, direkod dan dilaporkan melalui penyertaan, penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti jasmani dan kesihatan, sukan dan permainan, aktiviti kokurikulum dan aktiviti ekstrakurikulum (contohnya penglibatan sebagai ahli kumpulan marhaban yang dianjurkan oleh JK Surau tempat murid tinggal dan aktiviti bermanfaat lain yang dianjurkan oleh pihak luar selain sekolah).
Pentaksiran Pkisometrik pula dilaksanakan di peringkat sekolah dan/atau pusat untuk mengukur kebolehan (innate ability and acquired ability) semulajadi  murid, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid. Pentaksiran ini tidak berasaskan kurikulum.